Ukážka zmluvných podmienok

Terms and Conditions

Welcome to Marrol's Boutique Hotel Bratislava!

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of Marrol's Boutique Hotel Bratislava's Website, located at Marrol's Boutique Hotel Bratislava. By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use Marrol's Boutique Hotel Bratislava if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page. The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: "Client", "You" and "Your" refers to you, the person log on this website and compliant to the Company's terms and conditions. "The Company", "Ourselves", "We", "Our" and "Us", refers to our Company. "Party", "Parties", or "Us", refers to both the Client and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client's needs in respect of provision of the Company's stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of si. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By accessing Marrol's Boutique Hotel Bratislava, you agreed to use cookies in agreement with the Marrol's Boutique Hotel Bratislava's Privacy Policy. Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user's details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, Marrol's Boutique Hotel Bratislava and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on Marrol's Boutique Hotel Bratislava. All intellectual property rights are reserved. You may access this from Marrol's Boutique Hotel Bratislava for your own personal use subjected to restrictions set in these terms and conditions.

Nesmiete:

 • Znovu publikujte materiál z Marrol's Boutique Hotel Bratislava
 • Predávajte, prenajímajte alebo licencujte materiál od Marrol's Boutique Hotel Bratislava
 • Reprodukujte, duplikujte alebo kopírujte materiál z Marrol's Boutique Hotel Bratislava
 • Redistribuujte obsah z Marrol's Boutique Hotel Bratislava
 • Táto dohoda začína plynúť dňom jej uzavretia. Naše zmluvné podmienky boli vytvorené pomocou bezplatného generátora zmluvných podmienok.

Časti tejto webovej lokality ponúkajú používateľom možnosť uverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej lokality. Marrol's Boutique Hotel Bratislava nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nekontroluje komentáre pred ich prítomnosťou na webovej stránke. Komentáre neodrážajú názory a názory Marrol's Boutique Hotel Bratislava, jeho zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre odrážajú názory a názory osoby, ktorá uverejňuje svoje názory a názory. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nenesie Marrol's Boutique Hotel Bratislava zodpovednosť za Komentáre ani za akúkoľvek zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo vzhľadu Komentáre na tejto webovej stránke.

Marrol's Boutique Hotel Bratislava si vyhradzuje právo sledovať všetky Komentáre a odstrániť akékoľvek Komentáre, ktoré možno považovať za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto Podmienok.

Zaručujete a vyhlasujete, že:

Máte právo uverejňovať Komentáre na našej webovej stránke a máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy; Komentáre neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva, vrátane, bez obmedzenia, autorských práv, patentov alebo ochranných známok akejkoľvek tretej strany; Komentáre neobsahujú žiadny hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný alebo inak nezákonný materiál, ktorý je zásahom do súkromia Komentáre nebudú použité na získavanie alebo propagovanie obchodu alebo zvykov, ani na prezentáciu komerčných aktivít alebo nezákonných aktivít. Týmto udeľujete Marrol's Boutique Hotel Bratislava nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukovanie, úpravu a oprávňujete iných na používanie, reprodukovanie a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek forme, vo všetkých formátoch alebo médiách.

Hypertextové prepojenie na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

 • Vládne agentúry;
 • Vyhľadávače;
 • Spravodajské organizácie;
 • Distribútori online adresárov môžu odkazovať na našu webovú stránku rovnakým spôsobom, akým hyperlinkujú na webové stránky iných kótovaných spoločností;

Celosystémové akreditované podniky s výnimkou oslovovania neziskových organizácií, charitatívnych nákupných centier a charitatívnych fundraisingových skupín, ktoré nemusia obsahovať hypertextové odkazy na našu webovú stránku. Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie alebo na iné webové stránky, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie prepájajúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky prepájajúcej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

 • všeobecne známe spotrebiteľské a/alebo obchodné informačné zdroje;
 • stránky komunity dot.com;
 • združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;
 • distribútori online adresárov;
 • internetové portály;
 • účtovnícke, právnické a poradenské firmy; a
 • vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak sa rozhodneme, že: (a) prepojenie by nás nespôsobilo nepriaznivo pre nás alebo pre naše akreditované podniky; (b) organizácia u nás nemá žiadne negatívne záznamy; (c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenciu Marrol's Boutique Hotel Bratislava; a (d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdroji.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie prepájajúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky prepájajúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu Marrol's Boutique Hotel Bratislava. Uveďte svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné informácie, ako aj adresu URL vašej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú stránku, a zoznam adries URL na našej stránke, na ktoré by ste chceli odkaz. Počkajte 2-3 týždne na odpoveď.